Mapostola Paulo o Rapelela Kereke go gola mo tsebong ya Modimo.

Minister: 
P. Kgatle
Church: 
Soshanguve Noord
Date: 
2019-11-10
Text: 
Baefeso 1: 15-23
Preek Inhoud: 

Thero Ka  Moruti P. Kgatle wa Free Reformed Church Soshanguve WW.

Thero ya Baefeso 1:1-23

Temanathero: Baefeso 1: 15-23

Molaetsa: Mapostola paula o rapelela kereke go gola mo tsebong ya MODIMO.

Matseno

Barategi Moreneng, Gantshi ge rebolela ka kereke, re nagana ka mowago or a building. Bebele ge e bolela ka kereke e bolela ka batho. Kereke ke batho goba ban aba Modimo. Kereke ke ya Jesu Kriste, yena ke hlogo ya Kereke.

Kajeno molengwalong la rena re bala ka thapelo ya Paulo ya go rapelela Kereke ya Modimo. Kajeno re tlo bolela ka thapelo ye ya Mapostola Paulo.

Molaetsa: Mapostola Paulo o Rapelela Kereke go gola mo tsebong ya Modimo.

1. Samathomo: o kgopela Modimo Tate moya wa bohlale bja go Tseba kholofelo le lehumo la badumedi (15-18).

2.  Sabobedi, O kgopela Modimo gore a refe Tsebo ya go kwesisa Maatla a Modimo ao a somago mo badumeding (19-23).

Mo Sontageng seo se fetilego. Re be rebolela Ka di Tshegofatsa tsa Modimo ka Kriste. Re bone go re Modimo o re segofaditse ka Kriste ka dimpho tsa lehodimong.

Now kajeno Mapostola Paulo o leboga Modimo ka thapelo ka seo a se direlego mo badumeding.

Mo vs. 15, e thoma ka gore Ka baka leo, ke le baka le lefeng. Mapostola Paulo o bolela ka tumelo ya phuthego ya ba Efeso. O bolela ka lebaka la gore gobaneng a ba rapela.

Are lebaka ke gore o kwele ka dilo tse pedi tsa phutego ya ba Efeso. Now tse ke maswao a kereke ya Nnete. Kereke goba modumedi wa nnete o swanetse goba le maswao a mabedi. Ke afe maswao ao? Lebelela vs. 15.

Mokriste o swanetse goba le Tumelo mo go kriste Jesu gape o swanetse le go rata badumedi bohle. Kakaretso la Melao e lesome mo Mateo 22:37-40:

Rata Morena, Modimo ao gago, ka pelo le ka moeya le ka hlaloganyo ya gago ka moka. Mabobedi ore: Rata wa heno ka mo o ithatang kateng.

Le ke lebaka la Paulo a rapela kereke gob a badumedi. Modimo o go ratile ka Jesu Kriste a go fa mpho ya Tumelo. Modimo o re ge o le modumedi o swanetse go rata ngwana wa heno mo Moreneng.

Johane ge a bolela ka lerato are 1 Jn.4:19-21. Yo a ratago modimo a rate ngwanabo.

Setshwantso:  Motho o botsa Moruti are, madi a ka le motho ola ga a kopane,lentswe la Modimo le ganana le taba eo.

Now, are lebelleng Thapelo ye ya Paulo. Samathomo Paulo o thoma ka go leboga Modimo Tate ka kereke ya ba Efeso. Thapelo ye elebantswe go Modimo Tate. Now Morena Jesu ge a ruta ka Thapelo mo Mateo 6:6 are, ge re rapela re swanetswe go rapela Tate wa rena. Modimo ke Tate wa rena ka Jesu Kriste. Mapostola Paulo o re ruta gore thapelo e swanetswe go leboga Modimo. Bebele e re ruta gore Modimo o tseba seo se hlokago pele re ka go kgopela.

Pele gage a kgopela Modimo mo thapelong, Paulo o leboga Modimo. Thapelo tsa rona di swanetse go leboga Modimo. Ana morategi Moreneng Thapelo ya gago ke e bjang? A na o leboga Modimo mo thapelong ya gago na? Ana mo leboga Modimo ka Tumelo ya gao na. Ana o leboga Modimo ka le lapa le bana bagago. Ana o leboga Modimo ka mosomo wa gago na? Ana o leboga mo Modimo n aka dithuto tsa gago na?

Morago ga go leboga Modimo, Paulo o kgopela Modimo. Are lebelleng tseo a di kgopelago. Vs. 17 Paulo o kgopelela kereke Moya wa bohlale. Paulo o rapelela kereke gore e re be le bohlale bja go tseba Modimo. Diema 1:7 ere:

Go boifa Morena ke ona mathomo a bohlaleBatho ba bantshi re tsaba batho go feta Modimo. Bohlale ke go tsaba Modimo go feta batho.

Mohlala, ge keya Societeng mara ke sa ye kerekeng. Ge Moruti e be le weekend ya Society. Batho batlareng ke sa tle. Ba tlare ke hlompha Modimo. Moya o Mokgwethwa o re utollela tsebo ya Modimo. Ge re ithuta lentswe la Modimo re tla gola mo tsebong ya Modimo.

Gape Paulo vs 18 o rapelela gore Modimo are bule mathlo a di pelo tsa rona gore re tsebe  kholofelo le lehumo la badumedi. Kholofelo ya rena ke Kriste Jesu. Lehumo la rena ke Bophelo le Modimo.

Paulo o rapela gore re gole mo hlaloganyong le mo dipelong tsa rena. Ge ka mo molao o re re rate Modimo ka hlaloganyo le pelo ya gago ka moka. Kholofelo ya Mokriste ke bonnete ba di tsepiso tsa Modimo.

Mokriste o swanetse go gola letsatsi le letsatsi ka go phela ka mogau goba kgaogelo ya Modimo. Ke ka mo re swanetsweng go ithuta lentswe la modimo letsatsi lengwe le lengwe.

Sabobedi, O kgopela Modimo gore a refe Tsebo ya go kwesisa Maatla a Modimo ao a somago mo badumeding (19-23).

Mapostola Paulo o rapelela gore kereke e tsebe bogolo bja Maatla a Modimo. Maatla a Modimo a somago mo bophelong bja Mokriste. Paulo are bogolo bja Maatla ao re go bona mo tsogong ya Jesu Kriste mo bahung. Maatla ao a soma le mo go rona. O ka botsisa gore Maatla ao a soma bjang mo mokristeng.

Samathomo Maatla ao a re phedisa ka go re ntswa mo maatleng a sebe.

Modimo o re dira di bopsa tse mphsa ka Maatla a gagwe. Bebele e re ruta gore re be re hwile ka lebaka la dibe tsa rona, Empa ka Mogau wa Modimo, re fiwa bophelo bjo boswa ka kriste Jesu.

Tsogo ya Jesu kriste ya re nnetefaletsa gore modimo yo Maatla o fentse Maatla sa Sathane.  Maatla a Modimo a soma mo bao ba dumelago. Modimo ka Moya o Mokgethwa o fetola maphelo a rona.

Kriste Jesu o dutse setulong se mo letsogong le tona kua legodimong gore re bontsha Maatla a magolo a Modimo. Paulo a rapelela gore se be le Tsebo ya Maaatla ao a Modimo.

Kriste o filwe Paulo o rapela gore rena re tsebe gore ga gona mademone goba mangeloi ao a fetago Maatla a Kriste Jesu. Ge re dumela mo go Kriste a gona Maatla a mademone ao a ka re fenyago.Badumedi ke ba fenyi ka kriste Jesu.

Vs. 22 Paulo are ge re kwesisa bogolo bja Maatla a Modimo re tla kwesisa gore Kriste ke yena hlogo ya kereke. Gobane kereke ke Mmele wa Jesu Kriste. Modimo o dirile leano ya go ka kopanya di bopa tsohle ka hlase ga  Kriste. Kriste ore biditse gore e be rena re tlo tsebisang batho ka leano leo.

Dilo tsohle tsa molefaseng le legodimong di tlo busa ke Kriste. Kereke e kgethilwe ke Kriste Jesu a e reka ka madi a gao. Kereke e swanetswe go tseba gore kgosi ya yona ke Kriste Jesu.

Jesu kriste ke yena a tlatsago Kereke ya gagwe not Moruti or ba eta pele ba kereke. Kereke e swanetswe go boifa Kriste le go direla yena mo dilong tsohle. Ge re opela re rapela rele mo kereke re direla Morena w arena Jesu Kriste. Ge ke ntsha moneelo goba dimpho ga ke direle go kgahla batho empa ke direla Modimo. Ke ka moo ke swanetsego go leboga Modimo.

Ge ke tla kerekeng ga ke tlele gore motho yo mongwe apone empa ke tlela go direla Modimo.

Nako engwe ke ya Makala ge bona batho ba ngala kereke ka lebaka la mathata a Kereke.

Illustaration ko Mamelodi: After the challenges ko Mamelodi a ke Makala g eke bolela le batho ke ba botsisa gore why ba satle kerekeng  bare mo nale mathata ko kereng. Moruti e na ke tlatla ge mathata a fela. Mathata a ka se fele because Kereke ya Modimo e montweng le Sathane. Gora gore ke kgatla sathane ka go se tle kerekeng. Moruti gwa lewa ko kereng.

Kereke ke ya Jesu Kriste. Ke otla kerekeng otla go tumisa Jesu Kriste le badumedi ba bang.

Yee ke thapelo ya Mapostola Paulo. Gore Kereke e gole mo tsebongya go tseba gore kereke ke ya Jesu Kriste. Kriste o laola kereke. Kriste ke yena a tlatsago Kereke ya gago.

Modimo o nyaka gore re kwesisa seo a re bileditseng sona elego go phelela yena ka nako tse tsohle.

Mafelelo

Barategi Moreneng, are goleng mo tsebong ya Modimo, ka go boifa yen aka bohlale. Modimo o nyaka gore re gole mo kholofelong ya rena mo go Kriste Jesu. Modimo onya gore rerate yen aka hlaloganyo le ka di pelo tsa rona tsohle. Modimo o nyaka re gole ka gorata badumedi ba bangwe mo Moreneng. Modimo a nyaka gore re gole ka go kwesisa Maatla a gagwe ao a somago mo go rena. Modimo o nyaka gore regole ka go tseba gore re mmele wa Jesu Kriste. Amen